Om Ventilationskontroll

Ventilationskontroll startade 1980, med fokus på ventilationsservice. År 2000 genomfördes ett sammangående med Aeolus där verksamheten baserades på OVK och injustering. Sedan dess har även en omfattande entreprenadverksamhet tillkommit.

Ventilationskontroll har nu en väl utbyggd Installation- service- och reparationsverksamhet av inneklimat installationer. Vi utför med egen personal installation, service, reparationer, drift- och energioptimeringar, el- och styrarbeten, förprojektering och tekniska utredningar samt OVK-besiktningar och injusteringar. Vi utför också ombyggnationer och nyinstallationer i entreprenadform. Det kan vara så väl total- som generalentreprenader. VK omsatte under 2020 drygt 150 Mkr, varav entreprenadverksamheten omfattar drygt halva volymen.

Under åren har företaget expanderat i en gynnsam takt och har i dagsläget Ca:68 st. medarbetare.

Ventilationskontroll Aeolus AB har allt sedan starten aktivt utvecklat såväl medarbetare som företaget för att uppnå hög kompetens inom kvalité, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Som ett led i detta utvecklingsarbete är företaget sedan 2009 kvalitets- miljö- arbetsmiljö- och säkerhet certifierat enIigt FR2000.

Ventilationskontroll Aeolus AB är ett privatägt aktiebolag och samtliga ägare är verksamma inom företaget.

Vår verksamhet och marknad

Affärsidén

Vår affärsidé bygger på nära samarbete med beställare och slutkund. Vi löser problem. Det är möjligt för oss då vi känner många kunders tekniska anläggningar sedan lång tid. Det är därför möjligt för oss att sköta dessa effektivt och föreslå förbättrande åtgärder. Detta ihop med vår höga kompetens ger oss mycket goda förutsättningar att lämna bra och effektiva förslag på energieffektiviseringar.

Tjänster/produkter

Vi har mycket lång erfarenhet av service och underhåll av inneklimatanläggningar. Det gäller även styr och regler. Detta var företagets ursprungliga fokus och är det fortsatt.

Vi har också en omfattande entreprenadverksamhet med ny- och ombyggnationer. Mycket av detta avser lokalanpassningar. Vi utför mycket av vårt projekteringsarbete med egen personal.

Arbeten med injustering och OVK-besiktning är också en viktig del av vår verksamhet, vi har idag ca.12st certifierade OVK besiktningsmän och ett flertal certifierade ventilationsrengörare samt certifierade ventilations injusterare.

Vi arbetar även som tekniska konsulter och har stor erfarenhet av att analysera åtgärdsbehov och föreslå lösningar. Vi har även certifierade energiexperter som genomför analyser och kan föreslå förbättringar för att uppnå energieffektiviseringar. De senaste åren har vi medverkat i många energisparprojekt, de flesta av dem har initierats och projekterats av oss. Se även länkar nedan.

Klimatgruppen eportage i Kyla och Varme (PDF-fil)
Ett sammarbeta av Klimatgruppen AB och Ventilatilationskontroll Aeolus AB
Mindre köpt media ger halv energinota
Artikel av Energi & Miljö

Nedan följer en bild på hur det brukar se ut när vi har projekterat och utfört ett energiprojekt, från ax till limpa. Diagrammet visar fjärrvärmeförbrukningen i en fastighet som vi energioptimerade och driftsatte våra förändringar under i december 2018.

Vi har under de senaste åren deltagit i flera projekt som rör uppkoppling av tekniska system mot Internetbaserade gränssnitt. Vi arbetar fortsatt med detta och de löpande arbeten med larmhantering och energioptimeringar som systemen ger möjlighet till.

Verksamhetsområde

Företaget är till största delen verksamt inom Göteborgsregionen.

Hur ser vi framåt

Företaget ser fortsatt goda utvecklingsmöjligheter inom service- och reparationsverksamheten. Företaget har många service och driftavtal med stabila kunder som vi har lång relation till, dessa serviceavtal är en av grundbultarna i vår verksamhet och öppnar för såväl energiombyggnader som reparationer och hyresgästanpassningar. På entreprenadsidan ser vi en fortsatt tillväxt och hög efterfrågan på våra tjänster i Göteborgsregionen.

Ventilationskontroll Aeolus fortsatta utveckling ligger i linje med vår FR 2000 certifiering, vi ser det som en bidragande faktor för fortsatt trygg tillväxt och säkra arbetstillfällen.

Våra medarbetare är en viktig grundbult i den fortsatta utvecklingen av företaget därför värnar vi om medarbetarnas hälsa och säkerhet och att utveckla en redan hög yrkeskompetens.

Vi arbetar aktivt och förebyggande med kompetensförsörjning, främst via internutbildningar och företagsanpassade fördjupningsutbildningar. Varje medarbetare har sin egen utbildningsjournal och kompetensmatris som årligen följs upp vid personliga utvecklingssamtalet.

Företaget byggdes upp i nuvarande form under en brinnande högkonjunktur som snabbt förvandlades till lågkonjunktur så de erfarenheterna har vi med oss den dagen det sker större förändringar inom vårt område.