Om Ventilationskontroll

Verksamheten startade redan 1980, med fokus på ventilationsservice. 2000 slog vi oss samman med Aeolus och kompletterade med OVK (obligatorisk ventilationskontroll), injustering och luftbehandlingsinstallationer.

Idag har vi en komplett service- och reparationsverksamhet av installationer för inneklimat. Med egen personal utför vi allt inom branschen, däribland förprojektering, service och energioptimeringar. Sammanlagt är vi cirka 80 medarbetare, med expertis inom alla aktuella områden. De flesta är stationerade i Göteborg och verksamheten utgår i första hand härifrån, men vissa projekt tar oss över halva världen.

Vår affärsfilosofi är att alltid göra ett riktigt bra jobb, hela vägen in i mål.

Våran policy

Kvalitetspolicy
 • Vi skall erbjuda kvalificerade tjänster till hög kvalité inom arbetsfältet inneklimat vilket i sin tur resulterar i byggnader med god komfort.
 • Företagets verksamhet skall ledas med hög kompetens och utifrån fastställda mål.
 • Vi skall ständigt förbättra våra arbetsmetoder och uppföljning av genomförda uppdrag.
 • Våra uppdrag inom installation, renovering och underhåll skall vara felfria, kompletta och färdigställda inom angiven tid.
 • Våra medarbetare skall besitta de kunskaper/kompetenser som krävs för att genomföra och driva företagets kvalitetsarbete framåt.
 • Vi skall bedriva verksamhet enligt principen ständiga förbättringar och i enlighet med gällande lagstiftning och andra krav.
 • Exempel på kvalitetsmål som vi mäter är att kundens förväntningar skall tillgodoses och helst överträffas varje år. Att samtliga anställda skall ha den kunskap som krävs för uppdraget.
Miljöpolicy
 • Policyn uttalar vår strävan att nå en miljöanpassad verksamhet där miljöarbetet ingår som en naturlig del i vår verksamhet.
 • Företagets mål år att genom ständiga förbättringar och engagerade medarbetare erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Vi skall bedriva verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning där vi genom egna initiativ skall vara en föregångare inom miljöarbetet.
 • Vi skall på eget initiativ genomföra miljöförbättrande åtgärder.
 • Arbeta för långsiktiga miljölösningar på alla nivåer inom företaget.
 • Utbilda och uppmuntra våra medarbetare till ett miljömedvetet beteende.
 • Genom vår yrkeskunskap och i samarbete med uppdragsgivare bidra till gemensamt hållbar miljöutveckling.
 • Ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer så att vi gemensamt når fram till en bättre miljö.
 • Vi beaktar miljöaspekter som kan uppstå i tidigare och senare led och som kan påverka livscykelperspektivet.
Arbetsmiljöpolicy
 • Vi skall genom väl utvecklat ledarskap erbjuda trygga och säkra arbetsplatser med gott kamratskap.
 • Vi skall värna om medarbetarnas hälsa och säkerhet genom att förebygga och följa upp olycksrisker, erbjuda förebyggande hälsovård, friskvård samt genomföra återkommande utbildning av samtliga medarbetare.
 • Vi skall kontinuerligt utveckla och förbättra såväl företagets som medarbetarnas kunnande inom säkerhetstänkande.
 • Vi skall genom oanmälda besök på arbetsplatserna säkerställa att gällande regler efterlevs.
 • Vi skall ha en god beredskap för krishantering och anhörigstöd.
 • Vi skall utveckla vår arbetsmiljö i samråd med våra medarbetare
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan företagsledning och arbetsledning och i samråd med arbetstagarnas skyddsorganisation som årligen upprättar och reviderar handlingsplaner.
 • Ingen medarbetare ska tvingas utföra ett arbete som bedöms vara farligt. Ej heller ska någon medarbetare få negativa sanktioner om de påpekar risker, åsikter eller rapporterar avvikelser i arbetet.
 • Vi skall uppfylla de lagar och övriga krav vi berörs av.